Интернат - Упис

Упис/Конкурс

   

КОНКУРС

ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У УСТАНОВЕ ЗА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ УЧЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2024/2025. ГОДИНУ

  1. Право на смештај и исхрану у установи за смештај и исхрану ученика уРепублици Србији (у даљем тексту: установа) имају ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту школе коју похађају.
  2. Право на смештај и исхрану у установи могу да остваре и ученици који имају држављанство државе у региону, под условима из става 1. ове тачке, осим услова који се односи на држављанство Републике Србије.

3.Дом ученика средњих школа „ Ангелина Којић – Гина“, Цара Душана 4, Зрењанин примаће на смештај и исхрану у школској 2024/2025.години 316 ученика

4.Ученици из осетљивих друштвених група остварују право на смештај и исхрану под условима из става 1. oве тачке и применом блажих критеријума.

5.Испуњавање услова за пријем у установу кандидати доказују одговарајућом оригиналном документацијом, односно овереним фотокопијама.

Ученик-кандидат за пријем у установу подноси пријаву са потребном конкурсном документацијом надлежном органу установе у периоду од 01. до 12.јула 2024.године у времену од 8 – 13 часова

Сви кандидати су дужни да поднесу следећа документа:

-Пријаву на конкурс (преузети са сајта дома или у дому од чланова конкурсне комисије),

– јавне исправе о завршеној основној школи (сведочанство о завршеним разредима од V до VIII и уверење о обављеном завршном испиту) и потврду о упису у средњу школу (за ученике који су уписани у I разред средње школе),

– сведочанство о завршеном претходном разреду средње школе (за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе),

– уверење о приходима по члану породице од 1.1. до 31.3. текуће године, издато од стране надлежног општинског органа из места пребивалишта где његов родитељ, односно старатељ има пребивалиште (да пребивалиште није мењано шест месеци пре објављивања конкурса),

– диплому и друге награде са учешћа на такмичењима ученика, која се налазе у календару такмичења ученика (у организацији Министарства просвете) у претходно завршеном разреду,

– награде и похвале са учешћа у активностима у установи – дому ученика (за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе).

-Ученици који конкуришу први пут, достављају фотографију 5*5 цм на полеђини уписати име и презиме ученика.

Неблаговремене, непотпуне и од неовлашћеног лица поднете пријаве на конкурс, неће се разматрати.

 

-Ученик приликом усељења у установу доставља лекарско уверење о општем здравстеном стању, са назнаком да је психо-физички способан за самосталан боравак у установама колективног смештаја (не старије од 15 дана) и извод из матичне књиге рођених

 

Конкурс је отворен од 01.07.до 12.07.2024.године, сваког радног дана и суботе  од 08.00  до 13.00 часова у просторијама  Дома ученика.

Први прелиминарни резултати ће бити објављени 16.07.2024.године.

 

Рок жалбе од 16.07.2023.до 24.07.2024.године

Коначна ранг листа биће истакнута 25.07.2024.године

 

За ближа обавештења, кандидати се могу обратити на                                                      Директор Дома

телефон 023/561-498 и 023/561-467                                                                                      Синиша Вукић

Или лично у Дом ученика средњих школа

 „ Ангелина Којић – Гина”

Цара Душана бр.4,

Зрењанин