Dom učenika srednjih škola "Angelina Kojić – Gina", Zrenjanin

Општи подаци

Пословање дома - Општи подаци

Назив установе: Дом ученика средњих школа “Ангелина Којић – Гина”

Место: Зрењанин

Поштански број: 23000

Адреса: Цара Душана бр. 4

Матични број:08002339

ПИБ: 101163826

Шифра делатноси: 5590

ЈБКЈС (Јединствени број корисника јавних средстава): 00170

Буџетски жиро рачуна: 840-10661-58

Жиро рачун за уплате ученика, студената и других корисника услуга: 840-10667-40