Цена смештаја и исхране за месец мај 2022.

Обавештења

Цена смештаја и исхране за месец мај 2022.

Цена за смештај и исхрану за мај месец 2022. износи 5.484,00 преема Одлуци бр. 549 од 26.04.2022.